Asmens duomenų apsauga

Duomenų subjektų pagrindinės teisės (pgl. BDAR):

Jūs turite teisę:

✔  žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);
✔  susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);

✔  reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);

✔  reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
  • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.

✔  apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis), jei:

  • asmens duomenys yra netikslūs;
  • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
  • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  • Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.

✔  į duomenų perkeliamumą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);

✔  nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).

SĮ „Kretingos komunalininkas“, paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas – MB „Teisės labirintai“, adresas korespondencijai – įmonės adresas Vytauto g. 118, LT-97134 Kretinga, el. p. info@teiseslabirintai.lt.

Jūs turite teisę pateikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Atmintinę asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo, galite rasti čia.

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Asmens duomenų tvarkymo politika

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės

Vaizdo stebėjimo taisyklės

Vietos nustatymo įrenginių duomenų tvarkymo taisyklės

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo taisyklės

Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą

Privatumo politika

Vaizdo duomenų tvarkymas

 

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą