Naudinga informacija

INFORMACIJA DĖL LENGVATŲ

Informuojame, kad vadovaujantis  Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T2-233 ( Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018- 02-22 sprendimo Nr. T2-35 redakcija), vietinės rinkliavos dydis 100 proc. mažinamas šeimoms auginančioms tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba pilnamečiams vaikams nuo 18 iki 24 metų, besimokantiems dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitose formaliose švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose (pateikus pažymą iš mokymo įstaigos). Lengvata taikoma trečiam ir kiekvienam kitam vaikui, pateikus prašymą ir vaikų gimimo liudijimų arba akto įrašų kopijas

Lengvatos taikomos einamaisiais metais, jeigu prašymai pateikti iki gruodžio 15 d.

Asmenims, nesumokėjusiems rinkliavos už praėjusį mokestinį laikotarpį, lengvatos netaikomos.

 

INFORMACIJA NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES OBJEKTŲ SAVININKAMS

Juridiniams ir fiziniams asmenims, deklaruojantiems nesinaudojimą negyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu, išskyrus sodų paskirties nekilnojamojo turto objektus, vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-378 (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimo Nr. T2-34 redakcija su vėlesniais pakeitimais) 36, 36.2 ir 37 punktais, Vietinė rinkliava neskaičiuojama arba perskaičiuojama nekilnojamojo turto objektų savininkams iki einamųjų metų gruodžio 15 d  deklaravus nesinaudojimą nekilnojamojo turto objektu ir pateikus rašytinį prašymą bei licencijuoto elektros energijos tiekėjo pažymą apie suvartotą elektros energijos kiekį (kWh) (sunaudotas elektros energijos kiekis per vieną metų ketvirtį turi neviršyti 35 kWh, per pusę metų – 70 kWh, o per metus – 140 kWh).

Jeigu tokios pažymos pateikti nėra galimybės, (pvz. dėl to jog nėra atskiro elektros energijos apskaitos skaitiklio ar kt.) reikalinga nurodyti priežastis, galinčias turėti įtakos apskaičiuojamam vietinės rinkliavos dydžiui.

Šios priežastys bus vertinamos priimant sprendimą dėl vietinės rinkliavos dydžio sumažinimo ir / ar objekto neapmokestinimo vietine rinkliava.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą