Kapinių priežiūra

Svarbi informacija laidojantiems:

Leidimai laidoti išduodami darbo dienomis: pirmadieniais­—ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val. Laidoti mirusiuosius leidžiama kiekvieną dieną nuo 9 val. iki 18 val. Pirmąją šv. Kalėdų, pirmąją šv. Velykų ir Visų Šventųjų dieną mirusieji nelaidojami.

Norint gauti leidimą laidoti, Kretingos miesto seniūnijai pateikiamas prašymas. Prieš pateikiant  prašymą Kretingos miesto seniūnijai išduoti leidimą laidoti, reikalingas suderinimas su kapinių prižiūrėtoju dėl konkrečios kapavietės formavimo ir atsakingo už tos kapavietės priežiūrą asmens nustatymo. Su savimi reikia turėti mirusio asmens mirties liudijimą.

Senųjų miesto kapinių (Vilniaus g. 8A, 19A) ir Civilinių kapinių (Darbėnų pl. 2, Padvarių k., Kretinga) kapinių prižiūrėtoja – Romutė Gedminienė, tel. 865539245

Petrikaičių kapinių (Petrikaičių k. 1, Žalgirio sen., Kretingos r.) prižiūrėtojas – Jonas Drungilas, tel. 865636814, el. p. jonas.drungilas@kretkom.lt.

Svarbi informacija statantiems paminklą:

Prieš statant (keičiant, papildant) paminklą, atsakingas už kapavietės priežiūrą asmuo, atitinkamų kapinių prižiūrėtojui rašo prašymą statyti paminklą ir gauna leidimą kapavietės tvarkymui. Be leidimo kapavietės įrenginių statybos darbus atlikti draudžiama.

Svarbi informacija už kapavietės arba kolumbariumo nišos priežiūrą atsakingiems asmenims:

Už kapavietės arba kolumbariumo nišos priežiūrą atsakingas laidojantis asmuo, kurio prašymu išduotas leidimas laidoti ir skirta kapavietė ar kolumbariumo niša, arba asmuo, kuriam suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, jeigu toks yra (toliau šiame punkte – atsakingas asmuo). Atsakingo asmens duomenis (fizinio asmens vardą, pavardę, adresą, telefono numerį; juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, telefono numerį) kapinių prižiūrėtojas įrašo laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale. Kapinių prižiūrėtojas atsakingus asmenis supažindina su šiomis taisyklėmis ir Savivaldybės administracijos arba religinės bendruomenės ar bendrijos nustatyta laidojimo ir kapinių lankymo tvarka.

Tvarkant kapavietę po laidotuvių, vainikus, krepšelius, žvakes, vazonėlius prašome sunešti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, o nuvytusias gėles, nuravėtus augalus ir kitas biodegraduojančias atliekas sudėti į tam skirtas (-us) žaliųjų atliekų aikšteles (gardus).

Sodinant želdinius, būtina laikytis želdynų ir želdinių tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Prašome sekti skelbimus informacijos stenduose ir pasirūpinti kapavietės apsauga (uždengimu) nuo užteršimo, kai pjaunama žolė ar genimos gyvatvorės.

Svarbi informacija įrašant (keičiant) už kapavietės (kolumbariumo nišos) priežiūrą atsakingą asmenį

Atsakingas (suinteresuotas) už kapavietės (kolumbariumo nišos) priežiūrą asmuo, kapinių prižiūrėtojui pateikia konkrečioje kapavietėje palaidotųjų asmenų mirties liudijimus, giminių sutikimus ir nurodo priežastį, kodėl prašoma pakeisti už kapavietės (kolumbariumo nišos) priežiūrą atsakingą asmenį. Įrašas ar pakeitimas pažymimas Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale.

Kapaviečių pripažinimas neprižiūrimomis

Kapinių prižiūrėtojai ne rečiau kaip kartą per metus organizuoja kapinių apžiūrą ir tai įformina apžiūros aktu. Nustačius, kad kapavietė yra neprižiūrima ilgiau kaip metus, kapinių prižiūrėtojas raštu įspėja už jos priežiūrą atsakingą asmenį, kad būtina ją sutvarkyti, ir nurodo kapavietės nesutvarkymo pasekmes. Jeigu apie atsakingą asmenį nėra duomenų arba jo neįmanoma nustatyti, informacija apie galbūt netvarkomą kapavietę skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, nurodant paskelbimo datą, kapavietės duomenis, informuojant, kad kapavietę būtina sutvarkyti ir nesutvarkymo pasekmes. Jeigu per metus nuo įspėjimo įteikimo dienos arba paskelbimo Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje kapavietė nesutvarkoma, kapinių prižiūrėtojas per 5 darbo dienas raštu informuoja seniūniją apie galbūt neprižiūrimą kapavietę.

Netvarkomų kapaviečių apžiūrą organizuoja, priima sprendimus dėl kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis, priima sprendimus dėl kapaviečių identifikavimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Netvarkomų kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapavietės identifikavimo komisija (toliau – Komisija). Komisija, ne anksčiau kaip po 2 metų ir ne vėliau kaip po 3 metų nuo duomenų apie galbūt neprižiūrimą kapavietę paskelbimo interneto svetainėje dienos, apžiūrėjusi kapavietę priima sprendimą dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą