VIETINĖS RINKLIAVOS ATSISKAITYMŲ SAVITARNOS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

PATVIRTINTA

SĮ „Kretingos komunalininkas“

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 10 d.

įsakymu Nr. (1.1.) V1-74

VIETINĖS RINKLIAVOS ATSISKAITYMŲ SAVITARNOS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

  1. Bendrosios nuostatos

  1. Savitarnos svetainės – http://kom.kretinga.mokesta.lt/msavit/Account/Login?ReturnUrl=%2Fmsavit%2F (toliau – Savitarnos svetainė) naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojų (fizinių ir juridinių asmenų) (toliau – Paslaugų vartotojas) ir SĮ „Kretingos komunalininkas“ (toliau – Paslaugų teikėjas) santykius naudojantis Savitarnos svetaine ir jos naudojimo sąlygas bei tvarką.

II. Paslaugų teikimas

2.1. Savitarnos svetaine Paslaugų vartotojas gali pradėti naudotis identifikavęsis Savitarnos svetainėje, prisijungdamas su vietinės rinkliavos mokėjimo pranešime nurodytu mokėtojo kodu ir slaptažodžiu. Prisiijungus prie Savitarnos svetainės, rekomenduojama nurodyti Paslaugų vartotojo elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, kuriuos Įmonė įsipareigoja naudoti tik vietinės rinkliavos surinkimo administravimo tikslais, šių kontaktinių duomenų neplatinant tretiesiems asmenims.

2.2. Paslaugų vartotojui pirmą kartą prisijungus prie Savitarnos svetainės, laikoma, kad Paslaugų vartotojo paskyra Savitarnos svetainėje yra aktyvuota.

2.3. Savitarnos svetainės paslaugomis gali naudotis tik su šiomis Taisyklėmis sutikę Paslaugų vartotojai. Paslaugų vartotojo sutikimas (pažymint atitinkamame paskyros laukelyje) dėl tasyklių nuostatų laikymosi turi tokią pačią juridinę galią kaip ir asmens parašu patvirtintas sutikimas. Paslaugų vartotojui nepažymėjus pasirinkimo „sutinku“, prieiga naudotis Savitarnos svetaine Paslaugų vartotojui nesuteikiama.

2.4. Paslaugų vartotojai privalo:

2.4.1. susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir jų laikytis;

2.4.2. teikti tik teisingus duomenis, kurie yra reikalingi paslaugų teikimo tikslais ir kuriuos Paslaugų vartotojas gali redaguoti. Pasikeitus šiems duomenims, Paslaugų vartotojas privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną juos atnaujinti;

2.4.3. užtikrinti saugų kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos, kuria naudodamasis jungiasi prie Savitarnos svetainės, naudojimąsi. Paslaugų vartotojas privalo reguliariai atnaujinti antivirusines bei kitas įrangos naudojimo saugą užtikrinančias programas.

2.5. Paslaugų vartotojo nurodymai, pareiškimai, informacija ir kitos valios išraiškos formos, pateiktos į Savitarnos svetainę, turi tokią pačią teisinę galią kaip ir valia, išreikšta asmeniškai pasirašytame popierinės formos dokumente ir šie asmenys privalo prisiimti visas iš tokių veiksmų atsiradusias pareigas.

2.6. Paslaugų teikėjas:

2.6.1. reaguoja į visus gautus pranešimus apie Savitarnos svetainės veikimo sutrikimus, gedimus, klaidas ir kitokius trikdžius pasinaudoti paslaugomis;

2.6.2. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už Paslaugų vartotojo pateiktų dokumentų ir kitų duomenų saugojimą teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka;

2.6.3. nėra atsakingas, jei dėl ryšio, trečiųjų šalių teikiamų paslaugų sutrikimo ir (ar) šių paslaugų kokybės pokyčių ar savo turimos galinės įrangos gedimų Paslaugų vartotojas negali prisijungti prie paskyros, naudotis paslaugomis arba jei dėl tokių gedimų prarandami ar iškraipomi duomenys.

2.6.4. naudotis Savitarnos svetane tik jiems suteiktų teisių ribose.

2.7. Paslaugų vartotojas, Savitarnos svetainėje pateikdamas duomenis, patvirtina, kad pateikiami duomenys yra teisingi.

2.8. Paslaugų vartotojui tapus Savitarnos svetainės naudotoju, Paslaugų vartotojas privalo naudotis savo paskyra mokėjimo pranešimams ir / ar kitiems dokumentams gauti. Šiuo atveju yra laikoma, kad Paslaugų vartotojas sutinka mokėjimo pranešimus gauti per Savitarnos svetainę ir patvirtina, kad atsisako popierinių mokėjimo pranešimų ir kitos korespondencijos siuntimo paštu.

2.9. Pirmasis elektroninis mokėjimo pranešimas pateikiamas už tą mėnesį, per kurį asmuo tampa Savitarnos svetainės naudotoju.

2.10. Paslaugų vartotojas, pageidaujantis gauti mokėjimo pranešimus paštu, turi kreiptis į Paslaugų teikėjo Vietinės rinkliavos administravimo skyrių, atvykdamas / kreipdamasis raštu adresu Vytauto g. 118, LT-97133 Kretinga arba el. p. rinkliava@kretkom.lt.

2.11. Prisijungdamas prie Svetainės savitarnos, Paslaugų vartotojas sutinka su slapukų įrašymu savo kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Savo sutikimą Paslaugų vartotojas gali bet kada atšaukti pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindamas įrašytus slapukus.

2.12. Paslaugų vartotojui pamiršus prisijungimo slaptažodį, jis turi teisę pakeisti prisijungimo slaptažodį, naudodamasis Savitarnos svetainėje esančia slaptažodžio pakeitimo funkcija.

III. Šalių atsakomybė

3.1. Paslaugų teikėjas atsako už tinkamą įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, vykdymą.

3.2. Paskaugų teikėjas turi teisę keisti, pildyti Savitarnos svetainės funkcionalumą, siųsti Paslaugų vartotojui informacinius pranešimus.

3.3. Paslaugų teikėjas turi teisę apriboti ar sustabdyti naudojimąsi Savitarnos svetaine, jei tai reikalinga dėl nenumatytų ar nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

3.4. Jei Paslaugų vartotojas nesilaiko Taisyklių arba savo veiksmais trikdo Savitarnos svetainės veiklą, Paslaugų teikėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti galimybę Paslaugų vartotojui naudotis Savitarnos svetaine.

3.5. Jei Savitarnos svetaine naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie svetainės Paslaugų vartotojo prisijungimo vardu (mokėtojo kodu) ir slaptažodžiu, Paslaugų teikėjas šį asmenį laiko tinkamai identifikuotu Paslaugų vartotoju ir neatsako už neteisingos informacijos pateikimą ar kitas dėl šio prisijungimo kylančias pasekmes.

IV. Vartotojo asmens duomenų tvarkymas

4.1. Naudojantis Savitarnos svetaine Paslaugų vartotojo duomenys yra tvarkomi laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, jame įtvirtintų asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų bei reikalavimų. Paslaugų teikėjas įsipareigoja neatskleisti Savitarnos svetainėje pateiktų asmens duomenų jokioms kitoms trečiosioms šalims, prieš tai negavusi išankstinio Paslaugų vartotojo sutikimo, išskyrus atvejus, kai tai padaryti įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

4.2. Paslaugų vartotojas, pradėdamas naudotis Savitarnos svetainės paslaugomis, sutinka, kad Savitarnos svetainėje registracijos metu nurodyti ir naudojantis Savitarnos svetainės paslaugomis Paslaugų vartotojo pateikti duomenys (informacija apie Paslaugų vartotojo atsiskaitymus, mokėjimus, skolas, deklaruotus asmenis, taikytiną vietinės rinkliavos dydį, kita Paslaugų vartotojui pateikta informacija) būtų tvarkomi ir naudojami vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą tikslais.

4.3. Paslaugų vartotojas patvirtina, jog yra informuotas apie teisę (i) žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą, (ii) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, (iii) reikalauti ištaisyti,

sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir (ar) kitų įstatymų nuostatų, (iv) nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Apie pasinaudojimą šiame punkte nurodytomis teisėmis Paslaugų vartotojas turi pranešti Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu: duomenu.apsauga@protego.lt, tel. +370 694 90 339.

4.4. Paslaugų vartotojas, nesutinkantis, kad jo duomenys, naudojantis Savitarnos svetainės paslaugomis, būtų tvarkomi ir panaudojami nustatytais tikslais, Savitarnos svetainėje nesiregistruoja.

V. Taisyklių galiojimas, sąlygų keitimas

5.1. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti taisykles ir apie jas informuoti Paslaugų vartotojus Savitarnos svetainėje, elektroniniu paštu ar kitais būdais.

5.2. Taisyklės nustoja galioti, kai Paslaugų teikėjas panaikina prieigą Paslaugų vartotojui naudotis Savitarnos svetaine.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą